INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV GDPR

V zmysle čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej iba ako „nariadenie“) HOUSE – SOFT, s.r.o., IČO: 43 915 086, (ďalej „HOUSE – SOFT“ alebo „spoločnosť“) poskytuje dotknutej osobe informácie o spracúvaní jej osobných údajov.

HOUSE – SOFT zbiera osobné údaje priamo od dotknutej osoby, ňou splnomocnenej osoby alebo jej zákonného zástupcu, a to prostredníctvom riadne poučených osôb konajúcich na základe poverenia HOUSE – SOFT alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, s ktorým HOUSE – SOFT uzatvorila sprostredkovateľskú zmluvu, a ktorý je povinný dodržiavať ním definovaný štandard ochrany osobných údajov, alebo prostredníctvom webovej stránky HOUSE – SOFT. V prípade osobných údajov detí do 16 rokov získava HOUSE – SOFT osobné údaje od osôb, ktoré sú nositeľmi ich rodičovských práv a povinností.

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade s nariadením.

Osobné údaje spracúvame:

 • na základe súhlasu dotknutej osoby (článok 6 ods. 1 písm. a) nariadenia)

HOUSE – SOFT spracúva poskytnuté osobné údaje na viaceré účely:

 • plnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov a uplatňovanie práv vyplývajúcich zo zákona,
 • spracovanie personálnej a mzdovej agendy, dochádzka zamestnancov,
 • spracovanie účtovnej agendy,
 • odhalenie korupčnej činnosti,
 • v rámci zabezpečenia oprávnených záujmov spoločnosti:
  • audiozáznam ako ochrana práv a pravom chránených záujmov spoločnosti,
  • opatrenia bezpečnosti informačných systémov.

Záznamy obsahujúce osobné údaje dotknutej osoby budú uchovávané podľa typu záznamu. Záznamy týkajúce sa zmluvného vzťahu budú archivované 12 mesiacov, rovnako podľa typu záznamu. Účtovné záznamy budú archivované minimálne 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú, v zmysle § 35 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z.

Dotknutá osoba má právo požadovať od HOUSE – SOFT prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba má tiež právo odvolať súhlas, ktorý HOUSE – SOFT udelila, ak je spracúvanie založené na podmienke vyplývajúcej z článku 6 ods. 1 písm. a) alebo z článku 9 ods. 2 písm. a) bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Prístup k osobným údajom v našej spoločnosti je povolený tým zamestnancom, ktorí ich potrebujú na plnenie pracovných a zákonných povinností. Poskytnúť osobné údaje mimo našej spoločnosti môžeme len v prípade, ak to vyžaduje právny predpis alebo v prípade súhlasu.

Osobné údaje sú spracúvané aj automaticky, s cieľom posúdiť určité osobné aspekty (profilovanie). Profilovanie môže byť využívané v prípadoch:

 • použitia tzv. cookies na webovej stránke spoločnosti; máte právo odmietnuť používať cookies,
 • použitím facebookovej stránky spoločnosti, ktorú využívame na prezentáciu spoločnosti, vrátane zverejňovania fotografií z rôznych udalostí.

Upozornenie: Facebook môže využívať vaše údaje pri prístupe na našu stránku na profilovanie v zmysle podmienok samotnej spoločnosti Facebook.

HOUSE – SOFT neuskutočňuje cezhraničný prenos osobných údajov do tretej krajiny. HOUSE – SOFT spolupracuje s viacerými dodávateľmi. Pri ich výbere zohľadňuje odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.

V prípade otázok alebo podnetov v oblasti ochrany osobných údajov HOUSE – SOFT môže dotknutá osoba kontaktovať zodpovednú osobu na: bookkeeper@centrum.sk , pričom bude akceptovaná žiadosť zaslaná z e-mailovej adresy, ktorú HOUSE – SOFT eviduje vo svojich databázach alebo aj písomne na adrese 925 42 Trstice 120.

Zobrazením a prečítaním tejto informácie Vás naša spoločnosť ako dotknutú osobu oboznámila s ochranou osobných údajov a poučila Vás o Vašich právach týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

Znenie tejto informácie sa môže zmeniť z dôvodu zapracovania legislatívnych zmien alebo zmeny účelu a prostriedkov spracúvania. Vhodným spôsobom Vás na to upozorníme.