Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti HOUSE – SOFT, s.r.o.

pre tvorbu a údržbu web stránok

 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) vymedzujú základné obchodné podmienky a vzťahy medzi

 • prevádzkovateľom spoločnosťou HOUSE – SOFT, s.r.o., IČO: 43 915 086 , so sídlom Trstice 120, 925 42 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, vložka číslo: 21272/T (ďalej len „HOUSE – SOFT“),
 • a jej zákazníkmi v oblasti poskytnutia služby – tvorba a údržba web stránok.

Podmienky a vzťahy neuvedené v týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodného zákonníka, ktoré si zmluvné strany zvolili, a ďalej ustanoveniami zákona č. 618/2003 Z.z., o autorskom práve.

II. VYMEDZENIE POJMOV

 • Kupujúcim je osoba (fyzická alebo právnická), ktorá odoslala elektronickú objednávku spracovanú formulárom  na www.webkocka.com, emailom, osobne alebo telefonicky. Ďalej len ako “kupujúci”.
 • Prevádzkovateľom sa rozumie spoločnosť HOUSE – SOFT, s.r.o., IČO: 43 915 086 , so sídlom Trstice 120, 925 42 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava Oddiel Sro, vložka číslo: 21272/T (ďalej len „HOUSE – SOFT“).
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár alebo e-mail odoslaný na adresu prevádzkovateľa obsahujúci informácie o kupujúcom a zoznamu objednaných služieb.
 • Užívateľ – koncový užívateľ web stránky.
 • Objednávateľ – Kupujúci.
 • Internetová stránka HOUSE – SOFT – internetová stránka na adrese www.webkocka.com prevádzkované spoločnosťou HOUSE – SOFT.
 • Pracovný čas – znamená čas v pracovných dňoch od 10.00 do 18.00 hod.

III. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, dátum vystavenia objednávky. Tieto údaje budú zahrnuté v kupno-predajnej zmluve.
 • Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a nie sú považované za záväzné.
 • K akceptácii objednávky služby zo strany prevádzkovateľa, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe potvrdenie kupujúcim a prevádzkovateľom buď zmluvou, alebo emailom, pričom predávajúci si vyhradzuje právo na dodatočnú úpravu ceny v závislosti od navýšenia dohodnutých prác, podľa aktuálneho cenníka uvedeného na stránke www.webkocka.com.
 • Prevádzkovateľ si môže v prípade objednávky tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, vyžiadať od kupujúceho zálohu v dohodnutej výške. Kupujúci poskytnutím zálohy udeľuje neodvolateľný súhlas prevádzkovateľovi, že služba / dielo, za ktorú bola poskytnutá záloha spadá do okruhu tovarov definovaných v § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, a teda kupujúci nemôže odstúpiť od uzavretej zmluvy. Podľa § 588 Občianskeho zákonníka vzniká predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň pervádzkovateľovi dohodnutú cenu.
 • V prípade, že kupujúci nezaplatí a neprevezme predmet kúpy, prevádzkovateľ je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. Zmluvná pokuta je stanovená vo výške 30 % ceny z predmetu kúpy. Zaplatením zmluvnej pokuty sa kupujúci nezbavuje povinnosti zaplatiť kúpnu cenu v plnej výške.
 • Kupujúci má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to do 2 dni od vystavenia objednávky. Objednávku je možné stornovať telefonicky alebo písomnou formou (e-mailom). Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu písomnou formou (e-mailom).
 • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:
  • poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • tvorba zhotovenej služby podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
 •  Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy spolu s doručením všetkých poskytnutých dokladov a tovaru , ktorý bol dodaný na základe zmluvy, ktorej sa odstúpenie dotýka. Písomná forma odstúpenia od zmluvy sa vyžaduje z dôvodu, aby nevznikli pochybnosti, či ide o odstúpenie od zmluvy, o reklamáciu alebo inú požiadavku kupujúceho. Odstúpenie od zmluvy nemôže byť uskutočnené elektronickou formou komunikácie.

IV. Dodacie podmienky

 • Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo spoločnosti HOUSE – SOFT, s.r.o., Trstice 120, 925 42.
 • Prevádzkovateľ dodá službu/dielo kupujúcemu podľa dohodnutého dodacieho termínu, na ktorom sa dohodnú prevádzkovateľ s kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov prevádzkovateľa majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. Kupujúci súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak si to výroba objednanej služby/diela vyžaduje v prípade, že prevádzkovateľ nie je schopný dodať kupujúcemu všetky objednané služby v dohodnutom termíne, upovedomí prevádzkovateľ kupujúceho o tejto veci v čo najkratšom čase a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednanej služby alebo mu navrhne dodanie alternatívnej služby.

V. Kúpna cena, platby

 • Cena tovaru je určovaná individuálne. Prevádzkovateľ sa zaväzuje dodať kupujúcemu službu za cenu platnú v čase objednania podľa platného cenníka uvedeného na stránke www.webkocka.com.
 • Platenie kúpnej ceny sa uskutočňuje:
  • prevodom na účet – zaplatenie za službu/dielo na faktúru
  • v hotovosti
 • Dohodnutá cena je uvedená bez DPH.
 • V prípade, že cena nie je uvedená na objednávke, prípadne odsúhlasená pri preberaní zákazky, na neskoršie reklamácie ohľadne ceny nie je možné brať zreteľ. Prevádzkovateľ  si vyhradzuje právo meniť ceny tovaru a služieb, zmena neplatí pre už potvrdené objednávky, to platí ak sa práce navýšia kvôli požiadavkám kupujúceho.
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stanovenia platobných podmienok, v prípade, že k zákazke nie je priložená objednávka so všetkými právnymi náležitosťami. Platobnou podmienkou sa rozumie automaticky platba v hotovosti, prípadne platba oproti zálohovej faktúre. Platba na faktúru s 14-dennou splatnosťou je možná iba v prípade predchádzajúcej dohody s prevádzkovateľom za podmienky, že všetky predchádzajúce faktúry po splatnosti sú odberateľom uhradené.
 • Ceny sú fakturované v zmysle zákona 18/1996 Z.z. o cenách. Služba / dielo je až do úplného zaplatenia majetkom prevádzkovateľa. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry Vám môžeme účtovať úroky z omeškania v zmysle paragrafov 369 a 502 zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.
 • Cena zahŕňa – vytvorenie služby/diela podľa vystavenej kúpno-predajnej zmluvy. Ak nebola uzatvorená kúpno-predajná zmluva, alebo sa prevádzkovateľ s kupujúcim dohodli ústne na podmienkach, tak platí: vytvorenie diela bez nároku na opravu a poradenstvo.

VI. Záruka, reklamácie, vrátenie alebo výmena tovaru

 • Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 • V prípade splnenia podmienok, a ak je reklamácia oprávnená, a chyba vznikla na strane prevádzkovateľa, tak bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za službu / dielo zaplatil. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za inde dielo/službu v zodpovedajúcej hodnote,
 • Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo zo strany kupujúceho neodborným zachádzaním, alebo ak bol prevedený zásah do diela inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním s dielom.
 • Omeškanie objednávky zo strany prevádzkovateľa nedáva právo objednávateľovi neprijať realizovanú objednávku. Pri preberaní diela je objednávateľ povinný tovar skontrolovať.
 • Ak nastane objektívne nepredvídateľná a neodvratná udalosť alebo udalosti (choroba, technické zlyhanie strojov a programov, alebo iné), ktoré budú prevádzkovateľovi brániť dočasne alebo trvale v plnení Kúpnej zmluvy a záväzkov z nej plynúcich, má prevádzkovateľ právo primerane predĺžiť dodacie lehoty, alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. v prípade, že nastane vyššia moc, prevádzkovateľ nezodpovedá za škody vzniknuté v súvislosti s vyššou mocou.

 VII. Autorské práva

 • Prevádzkovateľ si uplatňuje autorské práva podľa zákona ” Autorský zákon – Zákon č. 618/2003 – v úplnom znení”, na všetky jeho vytvorené služby/diela.
 • Každé vytvorené dielo / služba prevádzkovateľom, je jeho výlučným majetkom, a to až do úplnej úhrady faktúry, ktorá bola kupujúcemu vystavená k jemu objednanej službe / dielu.

 VIII. Ochrana súkromia

 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude od kupujúceho vyžadovať len údaje, ktoré slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; v čo najväčšej možnej miere diskrétnosti.
 • Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a s cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únie a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.
 • Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej alebo telefonickej žiadosti kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
 • Prevádzkovateľ môže používať na web stránke technológiu “cookie” pre získavanie rôznych údajov a to pre účely získavania anonymných, agregovaných údajov. Tieto údaje využívame na poskytovanie kvalitnejších služieb návštevníkom web stránky.
 • Každý objednávateľ nesie zodpovednosť za všetky následky i prípadné škody, ktoré vzniknú porušením autorských práv.

IX. Záverečné a prechodné ustanovenia

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 • Zadaním objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia “Všeobecných obchodných podmienok” v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Dodávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek meniť tieto podmienky, pričom zmena týchto podmienok je účinná okamihom zverejnenia na webovej stránke.
 • Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom a v prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 • Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito “Všeobecnými obchodnými podmienkami” sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.
 • Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
 • Prevádzkovateľ nerealizuje archiváciu dodaných digitálnych dát. Dáta zaslané alebo doručené na spracovanie sú po spracovaní objednávky zmazané. Doobjednanie akejkoľvek služby/diela je možné jedine novým objednaním spolu s opätovným zaslaním dát. Dodávateľ nezodpovedá za publikovaný obsah zadávateľa, typografické chyby, chyby v gramatike, nedokončené texty a ostatné textové chyby, ani kvalitu dodaných dát. Dodávateľ tiež neručí za prípadnú stratu dát pri prenose a použití Internetu.

Právna doložka

Všetky materiály publikované na webovej stránke www.webkocka.com sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov. Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (zvlášť články, popisy a vyobrazenia predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného povolenia držiteľa autorských práv.

Účinnosť VOP

Táto verzia č. 1.0 VOP nadobúda účinnosť  1. 3. 2023. K tomuto dátumu zostávajú v platnosti všetky predchádzajúce verzie VOP.